Vision

សាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ នឹងមានសក្តានុពល ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាព ដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។

Mission

  1. ផ្តល់ចំណេះដឹង ជំនាញ និងបទពិសោធន៍ ឆ្លើយតបនឹងត្រូវការទីផ្សារការងារ និងការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា
  2. លើកកម្ពស់ការអប់រំសីលធម៌ ថែរក្សា និងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិ
  3. បង្កើន និងពង្រឹងវប្បធម៌ការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍
  4. បង្កើន កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាតិ និងអន្តរជាតិ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងនិរន្តរភាព។

Goal

  1. លើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អ និងប្រសិទ្ធភាពហិរញ្ញវិត្ថុ
  2. បង្កើន និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវបរិមាណ គុណភាព បុគ្គលិក គ្រូបង្រៀន
  3. បង្កើនចំនួន និងគុណភាពនិស្សិត
  4. អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងសម្ភាររូបវ័ន្តសិក្សា
  5. លើកស្ទួយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងការរស់នៅ និងផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌លើឆាកជាតិ និងអន្តរជាតិ
  6. ផ្តល់សេវាសាធារណៈ ឯកជន និងសហគមន៍។

After the collapse of 3-year, 8-month and 20-day- genocidal regime, Cambodia has been rehabilitating and reconstructing from empty-handedness to the development of almost all sectors under smart and wise leadership of all three samdachs namely Samdech Akka Moha Thomak Pothisal Kittiprittbandit CHEA SIM, Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Kittiprittbandit HENG SAMRIN and Samdech Akka Moha Sene Padei Techo HUN SEN.

Samdech Techo’s win-win policy brings on the real peace, freedom, democracy and development. Furthermore, rectangular strategies of the Royal Government of Cambodia , which as Samdech Techo as the head of the government, gets the infrastructure; roads, bridges, clean water, electricity, canals, schools, hospitals and pagodas repaired and built everywhere to reduce people’s poverty.

Lok Chumteav Kittiprittbandit BUN RANY HUN SEN, president of Cambodia Red Cross, with her mercy and love for her patriots, her citizens who suffer from natural disasters and diseases, orphans, old ages, widows, soldiers and their families, has strived physically, intelligently and emotionally very hard without being exhausted to appeal to the charities in and outside the country. She also donates her own personal budget in order to save people at anytime anywhere, that is, “no one of our citizens dies due to hunger without our knowledge,” as stated by Samdech Akka Moha Sene Bakdei Techo HUN SEN.

To support and implement the rectangular strategies of the Royal Government, the Ministry of Education Youth, and Sport has issued a policy entitled “Education For All, All For Education’ so as to promote the quality, efficiency, and effectiveness of educational system. Additionally, Education Strategic Plan 2006-2010 has set three priority policies: (1) to ensure equitable access to education, (2) to improve quality and efficiency of education services and (3) to strengthen institutional development and capacity building for decentralization.

Mean Chey University is an historical achievement, which is resulted from a brilliant and practical vision of Royal Government of Cambodia that led by three samdech akka Moha, especially Samdech Akka Moha Sene Padei Techo HUN SEN. Local authorities, military officers, government officials, philanthropists in and outside the country, and citizens in the province made a very big contribution to building the university, initiated by His Excellency General KE KIMYAN, Deputy Priminister and Lok Chumteav Oknha MAO MALAY , the founders, purposely to turn this region, once used to be a bloody battle field, into a human resources-cultivating junction to contribute to poverty reduction of the citizens in compliance with the rectangular strategies of Royal Government of Cambodia.

This public higher education institution is situated along National Road Number 5 on the segment from Banteay Meanchey provincial town to Poipet City (around 6 km from provincial town) in Banoy Village, Sangkat Toekl Thla, Serei Sophorn City, was authorized by Sub-Decree 12 Ankr.bk, February 20, 2007, to function as an institution for training human resource, research, culture, science and techniques and for improving national identity. It provides Master Degree, Bachelor Degree and Associate Degree which its curriculum recognized by the Ministry of Education Youth and Sport.

Mean Chey University first opened its academic year on March 17, 2008 and was presided by His Excellency SAR KHENG, Deputy Prime Minister and Minister of Ministry of Internal Affairs. It was inaugurated under the highest presidency of Samdech Akka Moha Sene Padei Techo HUN SEN, Prime Minister of Royal Government of Cambodia. Mean Chey University consists of 5 faculties: Faculty of Humanities, Arts and Languages; Faculty of Science and Technology; Faculty of Social Science and Community Development, Faculty of Business Management and Tourism; and Faculty of Agriculture and Food Processing.

His Excellency TAUCH CHOEUN was officially nominated as a rector by Royal Kret NS/RKT/0608/807, March 28, 2008.

His Excellency SAM NGA was officially nominated as a rector, by Royal Kret NS/RKT/ 0711/655, August 11, 2011, in replacement of His Excellency TAUCH CHOEUN who got new position.

Mean Chey University was accepted to create Foundation Year Department by Prakas 1027 MoEYS, June 25, 2008 by Ministry of Education, Youth and Sport and received a full accreditation certificate on education quality for foundation year 2008-2009, ACC 01100905, issued by Accreditation Committee of Cambodia. The roles and responsibilities of staff and university structure were approved by Prakas 108 MoEYS, June 25, 2011. And the opening of Master Degree program was approved by the Ministry of Education, Youth and Sport in Prakas 601MoEYS.Brk, March 05, 2009.