និស្សិត២រូបចូលរួមក្នុង Ambassador Training Program 2018

09 Apr 2018 35 views

និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ២រូប : លោក សេង សម្បត្តិធាវី, គ្រប់គ្រងពាណិជកម្មឆ្នាំទី២ និង កញ្ញា រស់ វណ្ណីដា, ភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី២ ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយ P2A (Passage to ASEAN) អោយចូលរួមក្នុង Ambassador Training Program 2018 ចាប់ពីថ្ងៃទី៨ ដល់១២ មេសា ២០១៨ នៅ University of Economics and Law, ទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាម។

សូមអបអរសាទរប្អូនទាំង២ និងសូមជូនពរ បានជោគជ័យ និងសុខសុវត្តិភាពទាំងទៅទាំងមកវិញ។