សន្និសីទ យុវជន និងសហគ្រិនភាព

25 May 2018 35 views

សន្និសីទ យុវជន និងសហគ្រិនភាព “គន្លឹះដើម្បីក្លាយជាសហគ្រិន និងអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេង” និង “បារខែមបន្ទាយមានជ័យ” បានបើកនឹងកំពុងដំណើរការនៅសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ រយៈពេល២ថ្ងៃ :២៥-២៦ ឧសភា ២០១៨ ដែលរៀបចំ និងសហការដោយសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍យុវជន កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិ បារខែមកម្ពុជា និងសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ គាំទ្រដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។ សូមអញ្ជើញចូលរួមទាំងអស់គ្នា។