ឱកាសអាហារូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ

02 May 2018 35 views

សាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ សូមជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗសិស្សថ្នាក់ទី១២ទាំងអស់ថា ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ ខាងមុខនេះ សាកលវិទ្យាល័យនឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាតិ ១០០% ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ លើមុខជំនាញ១២ ចំនួន៤២៥កន្លែង។ 
សូមប្អូនៗបំពេញពាក្យសុំអាហារូករណ៍របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាតាមវិទ្យាល័យប្អូនៗ ដោយជ្រើសរើសជំនាញសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ។ 
សូមប្អូនៗបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នា។ អរគុណ!