ព្រឹកថ្ងៃទី២៥ តុលា ២០១៧ សមាគមនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ បានធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាគមនិស្សិតសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០១៧-២០១៨ ចំនួន៩នាក់ ដោយមានការចូលរួមពីនិស្សិតនៃមហាវិទ្យាល័យទាំង៥

25 Oct 2017