សិក្ខាសាលាស្តីពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក និងផលប៉ះពាល់ពីការប្រីប្រាស់គ្រឿងញៀន ដែលរៀបចំដោយការិយាល័យដេប៉ាតឺម៉ង់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាននៃសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យសហការជាមួយស្នងការនគបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងនិស្សិតឆ្នាំទី១ ចំនួន២១៥នាក់ កាលពីថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ជិកា ឆ្នាំ២០១៧

11 Nov 2017