ព្រឹកថ្ងៃទី១៧ វិច្ឆិកា ២០១៧ សាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម និងវិទ្យាស្ថានកសិកម្មព្រែកលៀប បានចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព នៅក្រសួងបរិស្ថាន ដើម្បីសហប្រតិបត្តិការ ១-ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ២-សេដ្ឋកិច្ចបៃតង ៣-វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា ៤-វិស័យដទៃទៀតណាមួយទៅតាមការព្រមព្រៀងគ្នា

17 Nov 2017